Databeskyttelseserklæring
Databeskyttelseserklæring
Cookies
Cookies

Databeskyttelseserklæring

Generelle oplysninger

De følgende oplysninger giver et nemt overblik over, hvad der sker med dine personlige data, når du besøger vores webside. Personlige data er alle de data, som du kan identificeres med personligt. Udførlige informationer om emnet databeskyttelse fremgår af vores databeskyttelseserklæring under denne tekst.

"Dataregistrering på vores webside

Hvem er ansvarlig for dataregistreringen på vores webside?

Det ansvarlige organ for databehandlingen på denne webside er:

Würth Industri Danmark A/S
info@wuerthindustri.dk
Tlf.: 7320 7320
CVR: 59654314

Det ansvarlige organ er den naturlige eller juridiske person, som alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formålene og midlerne med behandlingen af personlige data (f.eks. navne, e-mail-adresser e.l.).

 

Hvordan indsamler vi dine data?

Dine data indsamles til dels ved, at du meddeler os dem. I den forbindelse kan der f.eks. være tale om data, som du indtaster i en kontaktformular.

Andre data registreres automatisk af vores IT-systemer, når du besøger websiden. Dette er primært tekniske data (f.eks. internetbrowser, operativsystem eller klokkeslæt for sidehentningen). Registreringen af disse data sker automatisk, så snart du tilgår vores webside.

 

Hvad bruger vi dine data til?

En del af dataene indsamles for at sikre en fejlfri levering af websiden. Andre data kan anvendes til at analysere din brugeradfærd.

 

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

En del af dataene indsamles for at sikre en fejlfri levering af websiden. Andre data kan anvendes til at analysere din brugeradfærd. En detaljeret beskrivelse af brugen sker i det videre forløb af nærværende databeskyttelseserklæring.

 

Hvilke rettigheder har du i forhold til dine data?

Du har til enhver tid ret til information om oprindelse, modtager samt formål med de personlige data, vi har gemt om dig. Du har desuden ret til at kræve berigtigelse, spærring eller sletning af disse data. I den forbindelse samt ved andre spørgsmål vedrørende databeskyttelse kan du altid kontakte os på ovenstående adresse. Du har desuden en indsigelsesret ved en tilsynsmyndighed.

 

Analyse-værktøjer og værktøjer fra andre udbydere

Ved besøg på vores webside kan din surfadfærd blive analyseret statistisk. Dette sker primært med cookies og med såkaldte analyseprogrammer. Analysen af din surfadfærd sker som regel anonymt; surfadfærden kan ikke spores tilbage til dig. Såfremt du har givet dit samtykke, kan dine foretrukne produkter blive analyseret, når du har tilmeldt dig som kunde. Du kan gøre indsigelse mod analysen eller forhindre den ved ikke at bruge bestemte værktøjer. Detaljer desangående fremgår af vores databeskyttelseserklæring under overskrift 5. Analyseværktøjer og reklame.

Du kan gøre indsigelse mod analysen. Vi vil informere dig om dine indsigelsesmuligheder i nærværende databeskyttelseserklæring.

Databeskyttelse

Emnet databeskyttelse er hele tiden til stede hos Würth Industri Danmark A/S. Databeskyttelsen beskytter de personer, som befinder sig bag de data, som gemmes eller behandles i virksomheder. Databeskyttelsens opgave og ligeledes Würth Industri Danmark A/S primære mål består i at udforme brugen af personlige data således, at ingen personers personlige rettigheder bliver krænket.

EU's generelle forordning om databeskyttelse (General Data Protection Regulation, GDPR) og også den nye føderale lov om beskyttelse af privatlivets fred (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG) pålægger de organer, so er ansvarlige for behandlingen af personlige data, en lang række pligter.

Personlige data må kun indsamles og behandles, hvis GDPR udtrykkeligt tillader dette. Væsentlige grundprincipper i GDPR er følgende:

 • Retmæssighed af behandlingen, behandling i god tro, gennemsigtighed
 • Formålsbegrænsning
 • Dataminimering
 • Rigtighed af databehandlingen
 • Opbevaringsbegrænsning og sletningskoncepter
 • Integritet og fortrolighed

En ansvarlig håndtering af personlige data, men også den risikobevidste brug af IT-systemer og -applikationer er yderligere centrale mål for Würth Industri Danmark A/S.

Når du bruger denne webside, indhentes forskellige personlige data. Personlige data er data, som du kan identificeres med personligt. Nærværende databeskyttelseserklæring forklarer, hvilke data vi indhenter og hvad vi bruger dem til. Ligeledes forklarer den, hvordan og med hvilket formål dette gøres.

Vi gør opmærksom på, at dataoverførslen på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan have sikkerhedsmangler. En fuldstændig beskyttelse af dataene mod adgang fra tredjemand er ikke mulig.

 

Den ansvarliges informationspligter og den berørtes rettigheder

Navn og kontaktdata på den ansvarlige og dennes stedfortræder

Det ansvarlige organ for databehandlingen på denne webside er:

Würth Industri Danmark A/S
Tlf.: 7320 7320
CVR: 59654314
info@wuerthindustri.dk

Det ansvarlige organ er den naturlige eller juridiske person, som alene eller sammen med andre træffer afgørelse om formålene og midlerne med behandlingen af personlige data (f.eks. navne, e-mail-adresser e.l.).

 

Kontaktdata på den databeskyttelsesansvarlige

data.protection@wuerthindustri.dk

 

Formålsbestemmelse for dataindsamling, -behandling eller -brug

Vi er specialister i handel med montage- og befæstelsesmaterialer. Over 100.000 produkter er underlagt vores høje kvalitetskrav. Skruer, skruetilbehør, dyvler, kemisk-tekniske produkter, møbel- og bygningsbeslag, værktøj, lagerførings- og udtagssystemer samt arbejdsmiljøteknik er alt sammen noget, som professionelle brugere sætter pris på. Vores mål er ganske enkelt: at gøre arbejdet lettere for vores kunder ved individuelle serviceydelser, praktiske systemløsninger og et bredt produktsortiment.

Indsamling, behandling eller brug af personlige data sker kun med henblik på at opfylde dette formål med virksomheden eller sekundære formål, der understøtter dette, såsom kunderådgivning.

Virksomheden indsamler, behandler og bruger således udelukkende personlige data til forberedelse og opfyldelse af kontrakter, ud fra en berettiget interesse, til overholdelse af lovkrav eller med samtykke fra den berørte part.

 

Berørte persongrupper og relevante data eller datakategorier

De berørte persongrupper er

 • nuværende medarbejdere,
 • tidligere medarbejdere,
 • ansøgere,
 • interessenter,
 • kunder,
 • leverandører,
 • tjenesteydere og
 • andre forretningspartnere.

De relevante data omfatter alle de personlige data, der er påkrævet med henblik på at opfylde den pågældende formålsbestemmelse.

Würth Industri Danmark A/S henvender sig via sine websteder og mobile applikationer ikke til børn som målgruppe.

 

Retsgrundlag

Behandling af personlige data sker kun retmæssigt, hvis en lov tillader dette, altså hvis der foreligger et retsgrundlag.

Både i persondataforordningen og i den tyske persondatalov er der dog defineret yderligere muligheder udover dette.

Behandling af personlige data sker i vores virksomhed kun i overensstemmelse med lovens bestemmelser. Dette er bl.a. tilfældet,

hvis der foreligger samtykke til behandlingen af de personlige data (art. 6, stk. 1, lit. a i persondataforordningen),

eller

hvis personlige data nødvendigvis skal behandles til opfyldelse af en kontrakt eller etablering af et kontraktforhold (art. 6, stk. 1, lit. b i persondataforordningen),

eller

hvis vi har fået et ansvar for at behandle personlige data til opfyldelse af en retlig forpligtelse (art. 6, stk. 1, lit. c i persondataforordningen),

eller

hvis vi behandler personlige data på grundlag af en berettiget interesse eller på grundlag af en berettiget interesse hos tredjemand (art. 6, stk. 1, lit. f i persondataforordningen).

Ved afvejningen af interesserne i forholdet mellem de berørte parter og kontrahenterne anlægges der altid en streng målestok i den berørte parts favør.

 

Potentielle modtagere ved fremsendelse af data

De potentielle modtagere af fremsendte personlige data er

 • offentlige instanser, såfremt der er lovkrav herom,
 • tjenesteydere og andre forretningspartnere, for så vidt som det er påkrævet til opfyldelsen af den pågældende formålbestemmelse og en retsregel tillader eller påbyder dette eller den berørte part har givet sit samtykke.

Mere detaljerede informationer om videregivelse af enkelte former for data finder du derudover i vores oversigtstabel om anvendelsen af dine data.

 

Planlagt fremsendelse af data til tredjelande

Skulle det vise sig påkrævet at fremsende data til tredjelande, sker dette udelukkende til indgåelse eller opfyldelse af kontrakter – for så vidt den berørte parts beskyttelsesværdige interesser ikke er til hinder herfor - under hensyntagen til alle databeskyttelseslovgivningens krav. Hvis det evt. er hensigten at fremsende de personlige data til et tredjeland eller en international organisation, sker fremsendelse af disse data på grundlag af en beslutning ud fra en rimelig afvejning. Skulle det alligevel komme til fremsendelse af data, henviser vi til, at der foreligger behørige garantier eller bindende interne databeskyttelsesbestemmelser, ligesom der ved afvejningen af de berørte parters og kontrahenternes interesser altid anlægges en streng målestok i den berørte parts favør. De dokumenter, der udgør de behørige garantier, kan der fås oplysning om ved henvendelse til databeskyttelsesrådgiveren på data.protection@wuerthindustri.dk.

 

Regler om frist til sletning af data

Sletning af personlige data sker ud fra de til enhver tid gældende i loven eller den pågældende kontrakt forankrede regelsæt om sletning af data under hensyntagen til de ved loven eller kontrakten fastsatte forpligtelser til opbevaring.

Sletning af personlige data, der ikke underlagt nogen pligt til opbevaring eller sletning ved lov eller kontrakt, sker umiddelbart, efter at der ikke længere er brug for dem til opfyldelse af den pågældende formålsbestemmelse.

 

Dine rettigheder i relation til databeskyttelse

Den berørte part har diverse rettigheder på databeskyttelsesområdet. I det følgende gøres der rede for disse rettigheder. For at udøve disse rettigheder kan ovenstående kontaktdata bruges.

 

Ret til information, berigtigelse og sletning

Hver berørt person har ret til information fra den ansvarlige vedrørende de personlige data samt berigtigelse eller sletning eller begrænsning af behandlingen eller en indsigelsesret mod behandlingen samt en ret til dataportabilitet.

 

Tilbagekaldelsesret

Hver berørt person har til enhver tid ret til at tilbagekalde sit samtykke, uden at retmæssigheden af den behandling, som er sket på grundlag af samtykket indtil tidspunktet for tilbagekaldelsen, berøres heraf.

 

Klageret

Hver berørt person har ret til at klage over for en tilsynsmyndighed for databeskyttelse, hvis vedkommende mener, at hans/hendes rettigheder med henblik på databeskyttelse er blevet krænket.

 

Ret til information

Hver berørt person har ret til at få oplyst, om tilvetilrådighedsstillelsen af de personlige data er lovmæssigt eller kontraktligt foreskrevet eller nødvendig for en kontraktindgåelse, om den berørte person er forpligtet til at stille de personlige data til rådighed og hvilke mulige konsekvenser en manglende tilrådighedsstillelse ville få.

 

Automatiseret beslutningstagning inklusive profiling

Der foretages en automatiseret beslutningstagning inklusive profiling Profiling er enhver form for automatiseret behandling af personlige data, som består i, at disse personlige data bruges til at evaluere bestemte personlige aspekter, som refererer til en naturlig person, ved hjælp af algoritmer. En automatiseret individuel beslutning foreligger, når beslutningen udelukkende er blevet truffet på grundlag af algoritmer uden desuden at være blevet kontrolleret af et menneske. I virksomheden finder dette sted iht. art. 22 i GDPR, og den berørte person kan her i givet fald gøre sine rettigheder fra art. 22, stk. 1 i GDPR gældende.

 

Tilbagekaldelse af samtykke til databehandling

Mange databehandlingsprocesser er kun mulige med dit udtrykkelige samtykke. Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, som du allerede har givet. I den forbindelse er det tilstrækkeligt at sende os en uformel e-mail. Retmæssigheden af den databehandling, som er blevet foretaget indtil tilbagekaldelsen, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

 

Indsigelsesret ved en tilsynsmyndighed

I tilfælde af databeskyttelsesretlige overtrædelser er skadelidte berettiget til at gøre indsigelse ved den kompetente tilsynsmyndighed. Den kompetente tilsynsmyndighed for databeskyttelsesretlige spørgsmål er den tilsynsførende for databeskyttelse i den tyske delstat, hvor vores virksomhed har sit hjemsted. Du finder en liste over de tilsynsførende for databeskyttelse samt deres kontaktdata på følgende link: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

 

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at få de personlige data vedrørende dig, som vi har behandlet automatiseret på grundlag af dit samtykke eller som opfyldelse af en kontrakt, stillet til rådighed for dig selv eller for tredjemand i et struktureret, gængs og maskinlæsbart format. Såfremt du kræver dataene overført til en anden ansvarlig, sker dette kun, for så vidt det er teknisk muligt.

 

Hhv. SSL- og TLS-kryptering

Af sikkerhedsmæssige årsager og med henblik på en sikker overførsel af fortroligt indhold, som f.eks. bestillinger eller forespørgsler, som du sender til sidens ejer, bruger denne side en hhv. SSL- og TLS-kryptering. Du kan kende en krypteret forbindelse ved, at browserens adresselinje skifter fra “http://” til “https://”, og ved hængelås-symbolet i din browserlinje.

Når hhv. SSL- og TLS-kryptering er aktiveret, kan de data, som du sender os, ikke læses af tredjemand.

 

Information, blokering, sletning

Du har inden for de gældende lovbestemmelser ret til vederlagsfri information om de personlige data, som er gemt om dig, deres oprindelse og modtager samt formålet med databehandlingen og i givet fald ret til rettelse, blokering eller sletning af disse data. I den forbindelse samt ved andre spørgsmål vedrørende personlige data kan du altid kontakte os på den adresse, som er angivet i kolofonen.

Vi har udpeget en tilsynsførende for databeskyttelse i vores virksomhed.

Du er velkommen til at tage kontakt til den tilsynsførende på data.protection@wuerthindustri.dk.

 

En yderligere dataindsamling finder sted ved observationen af offentligt tilgængelige rum med optisk-elektronisk udstyr (videoovervågning) på Würth Industri Danmark A/S område.

De indsamlede billeddata slettes straks, når de ikke længere er nødvendige til opnåelse af formålet, nemlig opretholdelsen af ejendomsretten, eller de berørte personers beskyttelsesværdige interesse strider mod en fortsat opbevaring.

Cookies

Internetsiderne bruger til dels såkaldte cookies. Cookies medfører ingen skader på din computer og indeholder ingen virusser. Cookies tjener til at gøre vores tilbud mere brugervenligt, effektivt og sikkert. Cookies er små tekstfiler, som lægges på din computer og gemmes af din browser.

De fleste af de cookies, vi bruger, er såkaldte ""session-cookies"". De slettes automatisk, når dit besøg slutter. Andre cookies forbliver gemt på din terminal, indtil du sletter dem. Disse cookies gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg.

Du kan indstille din browser sådan, at du bliver informeret, når der sættes cookies, og kun tillader cookies i enkelte tilfælde, udelukker accept af cookies i visse tilfælde eller udelukker dem generelt samt aktiverer automatisk sletning af cookies, når browseren lukkes. En deaktivering af cookies kan medføre, at websiden ikke virker fuldt ud.

Cookies, som er påkrævede til udførelsen af den elektroniske kommunikationsproces eller for at gøre bestemte funktioner, som du ønsker (f.eks. indkøbskurvfunktion), tilgængelige, gemmes på grundlag af art. 6, stk. 1, litr. f i persondataloven. Würth Industri Danmark A/S bruger primært disse cookies til at behandle dine bestillingsordrer i vores online-shop. For så vidt andre cookies (f.eks. cookies til analyser af din surf-adfærd) gemmes, behandles disse separat i nærværende databeskyttelseserklæring.

En oversigt over de aktive cookies kan ses på følgende link: Cookie-oplysninger

 

Server-log-filer

Sidernes udbyder indhenter og gemmer automatisk informationer i såkaldte server-log-filer, som din browser automatisk sender til os. Dette betyder:

 • Browsertype og browserversion
 • Anvendt operativsystem
 • Referrer-URL
 • Host-navn på den tilgående computer
 • Serveranmodningens klokkeslæt
 • IP-adresse

En sammenføring af disse data med andre datakilder foretages ikke.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra f i persondataloven, som tillader behandlingen af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for en kontraktindgåelse.

 

Kontaktformular

Hvis du kontakter os ved at bruge kontaktformularen, vil dine oplysninger fra formularen inklusive de deri oplyste kontaktdata blive gemt hos os med henblik på en behandling af forespørgslen og i tilfælde af efterfølgende spørgsmål.

Behandlingen af de data, der indlæses i kontaktformularen, sker på grundlag af vores berettigede interesse i at have kontakt med dig, vores kunde, og forbedre kvaliteten af vores rådgivning. (Art. 6, stk. 1, lit. f i persondataforordningen). Hvis formålet med kontakten er at indgå en kontrakt, gælder der som yderligere retsgrundlag for behandlingen art. 6, stk. 1, lit. b i persondataforordningen.

De data, som du har indlæst i kontaktformularen, forbliver i vores varetægt, indtil du opfordrer os til at slette dem, eller indtil formålet for datalagringen bortfalder (f.eks. efter afsluttet behandling af din forespørgsel). En undtagelse herfra kan bero på lovbestemte forpligtelser til opbevaring.

 

Registrering i vores online-shop

Du kan registrere dig i vores online-shop for at gøre brug af yderligere funktioner på siden. De i det øjemed indlæste data bruger vi kun med henblik på brugen af det pågældende tilbud eller den pågældende tjeneste, som din registrering går på. De obligatoriske oplysninger, som der forespørges om ved registreringen, skal gives i fuldt omfang. Ellers vil vi nægte at acceptere registreringen.

Ved vigtige ændringer såsom i forbindelse med udbuddets omfang eller teknisk påkrævede ændringer bruger vi den ved registrering oplyste e-mail-adresse til at informere dig ad denne kanal.

Registreringen i vores online-shop tjener til henholdsvis gennemførelse eller etablering af en kontrakt mellem dig og Würth Industri Danmark A/S (art. 6, stk. 1, lit. b i persondataforordningen)

De data, der noteres ved registreringen, lagres af os, så længe du er registreret hos vores online-shop, og slettes så. Lovpligtige opbevaringsfrister berøres ikke heraf.

 

Behandling af data (kunde- og kontraktdata)

Vi indsamler, behandler og bruger kun personlige data, for så vidt som de er påkrævet med henblik på etablering, indholdsmæssig udformning eller ændring af kontrakten (beholdningsdata). Dette sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. b i persondataforordningen, der tillader behandling af data til opfyldelse af en kontrakt eller udførelse af tiltag forud for kontraktens tilblivelse. Personlige data, der fremkommer ved brug af vores internetsider (brugsdata) indsamler, behandler og bruger vi kun, for så vidt dette er påkrævet for at gøre det muligt for brugeren at gøre brug af tjenesten eller for at foretage afregning over for denne.

De indhentede kundedata slettes efter afslutning af ordren eller forretningsforbindelsens ophør. Lovpligtige opbevaringsfrister berøres ikke heraf.

 

Personlige produktanbefalinger

Såfremt du har valgt cookie-indstillingerne på vores websiden svarende hertil, kan der efter meddelelse gøres brug af din brugshistorik til produktanbefalinger på denne webside. Herunder falder især artikelsider og produktkategorier, som du har besøgt eller søgt efter på websider for Würth. Du kan til hver en tid gøre indsigelse mod denne analyse af din surfingadfærd. Du bedes være opmærksom på, at vi så heller ikke mere vil kunne tilbyde dig skræddersyede produktanbefalinger i denne browser eller ad andre salgskanaler.

Lagringen af cookies til udarbejdelsen af personlige produktanbefalinger sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i persondataloven. Websidens ejer har en berettiget interesse i en analyse af din brugshistorik for at optimere både sit webtilbud og sin reklame.

Oplysningerne om din brug af denne webside, som genereres af denne cookie, bliver ikke videregivet til tredjemand. En lagring af cookies kan forhindres ved at indstille din browser-software tilsvarende; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde ikke vil kunne benytte websiden i sit fulde omfang. Hvis du ikke er indforstået med, at disse data fra dit besøg gemmes og analyseres, kan du modsige dig lagringen og brugen her. I så fald gemmes der en såkaldt opt-out-cookie på din browser, som anonymiserer brugshistorikken. Hvis du sletter dine cookies, medfører det, at også denne opt-out-cookie bliver slettet. Opt-out-cookien skal genaktiveres ved et nyt besøg på vores side.

 

Dataoverførsel ved aftaleindgåelse vedrørende online-shops, forhandlere og vareforsendelse

Vi overfører kun personlige data til tredjemand, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med aftalens afvikling, f.eks. til de virksomheder, som er betroet med levering af varen, eller kreditinstituttet, som er betroet med betalingsafviklingen. En videregående overførsel af dataene sker ikke eller kun, når du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Der foretages ingen videregivelse af dine data til tredjemand uden udtrykkeligt samtykke, f.eks. til reklameformål.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra f i persondataloven, som tillader behandlingen af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for en kontraktindgåelse.

 

Dataoverførsel ved aftaleindgåelse vedrørende tjenesteydelser og digitale indhold

Vi overfører kun personlige data til tredjemand, hvis dette er nødvendigt i forbindelse med aftalens afvikling, f.eks. til det kreditinstitut, som er betroet med betalingsafviklingen.

En videregående overførsel af dataene sker ikke eller kun, når du udtrykkeligt har givet dit samtykke til overførslen. Der foretages ingen videregivelse af dine data til tredjemand uden udtrykkeligt samtykke, f.eks. til reklameformål.

Grundlaget for databehandlingen er art. 6, stk. 1, litra f i persondataloven, som tillader behandlingen af data til opfyldelse af en kontrakt eller foranstaltninger forud for en kontraktindgåelse.

 

6. Analyseværktøjer og reklame

Google Analytics

Denne webside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruger såkaldte ”cookies”. Cookies er tekstfiler, som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af websiden. De oplysninger om din brug af denne webside, som denne cookie genererer, overføres som regel til en server fra Google i USA og gemmes der.

Lagringen af Google Analytics-cookies sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i persondataloven. Websidens ejer har en berettiget interesse i en analyse af brugerens adfærd for at optimere både sit webtilbud og sin reklame.

 

IP-anonymisering

Vi har aktiveret funktionen IP-anonymisering på denne webside. Derved forkortes din IP-adresse af Google inden for medlemslandene i den Europæiske Union eller i andre lande, som har har underskrevet aftalen via det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde inden overførslen til USA. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en server hos Google i USA og forkortet dér. På bestilling af denne websides ejer vil Google bruge disse informationer til en evaluering af din brug af websiden for at opstille rapporter om websideaktiviteten og for at levere yderligere tjenester vedrørende brug af websider og internet for websidens ejer. Den IP-adresse, som din browser har sendt inden for rammerne af Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Google.

 

Browser Plugin

En lagring af cookies kan forhindres ved at indstille din browser-software tilsvarende; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke vil kunne benytte websiden i sit fulde omfang. Du kan yderligere forhindre indhentning af de af cookies genererede data og indhentede data (inkl. din IP-adresse) om din brug af websiden af Google samt bearbejdning af disse data gennem Google ved at downloade og installere browser-plugin fra følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre, at data indhentes med Google Analytics, ved at klikke på følgende link. Der sættes en opt-out-cookie, der forhindrer en insamling af dine data ved fremtidige besøg på denne webside: Deaktivér Google Analytics.

Du finder yderligere informationer om håndtering af brugerdata hos Google Analytics i Google’s databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Databehandling på aftalebasis

Vi har indgået en databehandleraftale med Google og lægger de tyske datatilsynsmyndigheders strenge kriterier til grund i fuldt omfang ved brug af Google Analytics.

 

Demografiske karakteristika ved Google Analytics

Dette websted bruger funktionen “demografiske karakteristika” fra Google Analytics. Derved kan der udarbejdes rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser hos dem, der besøger siden. Disse data stammer fra interesserelateret reklame fra Google samt fra fremmede udbyderes besøgsdata. Disse data kan ikke henføres til nogen bestemt person. Du kan til hver en tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne på din Google-konto eller nedlægge et generelt forbud mod, at Google Analytics registrerer dine data, således som det fremgår af punktet “Indsigelse mod dataregistrering.

 

Google Analytics Remarketing

Vores websider gør brug af Google Analytics Remarketing-funktioner i forbindelse med overgribende funktioner fra Google AdWords og Google DoubleClick. Udbyderen er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funktionen gør det muligt at flette de med Google Analytics Remarketing genererede reklame-målgrupper sammen med de overgribende funktioner fra Google AdWords og Google DoubleClick. På den måde kan interesserelaterede, personaliserede reklamebudskaber, som er blevet tilpasset til dig afhængigt af din tidligere brugs- og surf-adfærd på en terminal (f.eks. mobiltelefon) også blive vist på en anden af dine terminaler (f.eks. tablet eller PC).

Hvis du har givet Google et tilsvarende samtykke, fletter Google til dette formål dit reklame- og app-browserforløb sammen med din Google-konto. På den måde kan de samme personaliserede reklamebudskaber blive tilkoblet på hver terminal, som du tilgår med din Google-konto.

For at støtte denne funktion indsamler Google Analytics Google-autentificerede ID’er på de brugere, som midlertidigt flettes sammen med vores Google Analytics-data, for at definere og oprette målgrupper til den overgribende annoncereklame.

Du kan afvise overgribende remarketing/targeting vedvarende ved at deaktivere personaliseret reklame i din Google-konto; følg linket https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

En sammenfatning af de indhentede data i din Google-konto sker udelukkende på grundlag af dit samtykke, som du kan give eller tilbagekalde hos Google (art. 6, stk. 1, litr. a i persondataloven). Ved indsamling af data, som ikke kan føres sammen i din Google-konto (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto eller har afvist en sammenføring), er indsamlingen af data baseret på art. 6, stk. 1, lit. f i persondataloven. Den berettigede interesse fremkommer ved, at websidens ejer har en interesse i den anonymiserede analyse af websidens besøgende til reklameformål.

Yderligere informationer og bestemmelser om datasikkerhed findes i Google’s databeskyttelseserklæring på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google reCAPTCHA

Vi bruger ”Google reCAPTCHA” (i det følgende kaldet “reCAPTCHA”) på vores webside. Udbyderen er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Med reCAPTCHA skal det kontrolleres, om dataindtastningen på vores websider (f.eks. i et kontaktformular) foretages af et menneske eller af et automatiseret program. I den forbindelse analyserer reCAPTCHA den webside-besøgendes adfærd ved hjælp af forskellige kendetegn. Analysen begynder automatisk, så snart den webside-besøgende tilgår websiden. Til analysen analyserer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresser, varighed af den besøgendes besøgstid på websiden eller musebevægelser, som brugeren har foretaget). De ved analysen registrerede data videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører fuldstændigt i baggrunden. Webside-besøgende gøres ikke opmærksom på, at der foretages en analyse.

Databehandlingen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i persondataloven. Websidens ejer har en berettiget interesse i at beskytte sine webtilbud mod uretmæssig automatiseret udspionering og SPAM.

Yderligere informationer om Google reCAPTCHA samt Google’s databeskyttelseserklæring fremgår af følgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

"Brug af Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Med denne tjeneste kan webside-tags administreres på tværs af en overflade. Google Tag Manager implementerer udelukkende tags. Der afsættes hverken cookies eller registreres personlige data. Google Tag Manager udløser andre tags, der evt. registrerer data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data.

Yderligere informationer om Google Tag Manager findes på følgende link: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

Bing Ads

Vi bruger Bing Ads, et program fra Microsoft Corporation („Microsoft“), under brug af Universel Resultatopfølgning (URO) til realisering af remarketing og opfølgning på handler. I dette øjemed afsættes der en cookie på din computer, hvis du er kommet frem til vores webside via Bing eller Yahoo. I denne tekstfil gemmer Bing Ads informationer om brugen af vores webside, altså de af vores sider, som du har hentet, i 180 dage og sletter dem så. Til disse informationer hører blandt andet URL for den side, der besøges, URL for henvisersiden samt din IP-adresse. Ved brug af remarketingfunktionen kan vi ved senere søgning fra din side via en ovennævnte søgemaskiner give dig tilbud, der er skræddersyede til dig.

Hvis du ikke skulle være indforstået med indsamlingen af informationerne, kan du deaktivere funktionen til afsætning af cookier via indstillingerne på den internetbrowser, du bruger. Dette kan evt. give begrænsninger i websidens funktionalitet. Desuden kan Microsoft evt. ved såkaldt cross-device-tracking følge din brugeradfærd på tværs af flere af dine elektroniske platforme, hvilket gør det muligt at indblænde personaliserede reklameindslag på Microsoft-websider og -apps. Du kan deaktivere denne adfærd på https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Nærmere oplysninger om analysetjenesterne fra Bing finder du på Bing Ads websiden ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Du kan hente Microsoft’s databeskyttelsesbetingelser vedrørende håndteringen af de indsamlede data på følgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

 

Facebook Pixel

Til konversionsmåling bruger vores webside besøgstool-pixlen fra Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

På den måde kan de besøgendes adfærd spores, efter at disse med klik på en Facebook-reklameannonce er blevet videresendt til udbyderens webside. Derved kan Facebook-reklameannoncernes effekt analyseres til statistiske formål og markedsanalyseformål og fremtidige reklametiltag optimeres.

De indhentede data er anonyme for os som udbyder af denne webside, vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, således at en forbindelse til den pågældende brugerprofil er mulig og således at Facebook må anvende dataene til egne reklameformål, i overensstemmelse med Facebook's databehandlingsdirektiv. Derved kan Facebook give mulighed for at tilkoble reklameannoncer på Facebook-sider samt uden for Facebook. En sådan brug af data kan vi som ejer af siden ikke påvirke.

I Facebook’s oplysninger om databeskyttelse finder du yderligere oplysninger om beskyttelsen af dit privatliv: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan desuden deaktivere remarketing-funktionen ”Custom Audiences” i sektionen Indstillinger til reklameannoncer på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du skal være tilmeldt Facebook for at gøre dette.

Hvis ikke du har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugsbaseret reklame fra Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliance websiden: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Google Analytics

Denne webside bruger funktioner fra webanalysetjenesten Google Analytics. Udbyderen er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics bruger såkaldte ”cookies”. Cookies er tekstfiler, som gemmes på din computer og gør det muligt at analysere din brug af websiden. De oplysninger om din brug af denne webside, som denne cookie genererer, overføres som regel til en server fra Google i USA og gemmes der.

Lagringen af Google Analytics-cookies sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i persondataloven. Websidens ejer har en berettiget interesse i en analyse af brugerens adfærd for at optimere både sit webtilbud og sin reklame.

 

IP-anonymisering

Vi har aktiveret funktionen IP-anonymisering på denne webside. Derved forkortes din IP-adresse af Google inden for medlemslandene i den Europæiske Union eller i andre lande, som har har underskrevet aftalen via det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde inden overførslen til USA. Kun i undtagelsestilfælde bliver den fulde IP-adresse overført til en server hos Google i USA og forkortet dér. På bestilling af denne websides ejer vil Google bruge disse informationer til en evaluering af din brug af websiden for at opstille rapporter om websideaktiviteten og for at levere yderligere tjenester vedrørende brug af websider og internet for websidens ejer. Den IP-adresse, som din browser har sendt inden for rammerne af Google Analytics, sammenføres ikke med andre data fra Google.

 

Browser Plugin

En lagring af cookies kan forhindres ved at indstille din browser-software tilsvarende; vi gør dog opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke vil kunne benytte websiden i sit fulde omfang. Du kan yderligere forhindre indhentning af de af cookies genererede data og indhentede data (inkl. din IP-adresse) om din brug af websiden af Google samt bearbejdning af disse data gennem Google ved at downloade og installere browser-plugin fra følgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Indsigelse mod dataindsamling

Du kan forhindre, at data indhentes med Google Analytics, ved at klikke på følgende link. Der sættes en opt-out-cookie, der forhindrer en insamling af dine data ved fremtidige besøg på denne webside: Deaktivér Google Analytics.

Du finder yderligere informationer om håndtering af brugerdata hos Google Analytics i Google’s databeskyttelseserklæring: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

 

Databehandling på aftalebasis

Vi har indgået en databehandleraftale med Google og lægger de tyske datatilsynsmyndigheders strenge kriterier til grund i fuldt omfang ved brug af Google Analytics.

 

Demografiske karakteristika ved Google Analytics

Dette websted bruger funktionen “demografiske karakteristika” fra Google Analytics. Derved kan der udarbejdes rapporter, der indeholder udsagn om alder, køn og interesser hos dem, der besøger siden. Disse data stammer fra interesserelateret reklame fra Google samt fra fremmede udbyderes besøgsdata. Disse data kan ikke henføres til nogen bestemt person. Du kan til hver en tid deaktivere denne funktion via annonceindstillingerne på din Google-konto eller nedlægge et generelt forbud mod, at Google Analytics registrerer dine data, således som det fremgår af punktet “Indsigelse mod dataregistrering.

 

Google Analytics Remarketing

Vores websider gør brug af Google Analytics Remarketing-funktioner i forbindelse med overgribende funktioner fra Google AdWords og Google DoubleClick. Udbyderen er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funktionen gør det muligt at flette de med Google Analytics Remarketing genererede reklame-målgrupper sammen med de overgribende funktioner fra Google AdWords og Google DoubleClick. På den måde kan interesserelaterede, personaliserede reklamebudskaber, som er blevet tilpasset til dig afhængigt af din tidligere brugs- og surf-adfærd på en terminal (f.eks. mobiltelefon) også blive vist på en anden af dine terminaler (f.eks. tablet eller PC).

Hvis du har givet Google et tilsvarende samtykke, fletter Google til dette formål dit reklame- og app-browserforløb sammen med din Google-konto. På den måde kan de samme personaliserede reklamebudskaber blive tilkoblet på hver terminal, som du tilgår med din Google-konto.

For at støtte denne funktion indsamler Google Analytics Google-autentificerede ID’er på de brugere, som midlertidigt flettes sammen med vores Google Analytics-data, for at definere og oprette målgrupper til den overgribende annoncereklame.

Du kan afvise overgribende remarketing/targeting vedvarende ved at deaktivere personaliseret reklame i din Google-konto; følg linket https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

En sammenfatning af de indhentede data i din Google-konto sker udelukkende på grundlag af dit samtykke, som du kan give eller tilbagekalde hos Google (art. 6, stk. 1, litr. a i persondataloven). Ved indsamling af data, som ikke kan føres sammen i din Google-konto (f.eks. fordi du ikke har en Google-konto eller har afvist en sammenføring), er indsamlingen af data baseret på art. 6, stk. 1, lit. f i persondataloven. Den berettigede interesse fremkommer ved, at websidens ejer har en interesse i den anonymiserede analyse af websidens besøgende til reklameformål.

Yderligere informationer og bestemmelser om datasikkerhed findes i Google’s databeskyttelseserklæring på: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

 

Google reCAPTCHA

Vi bruger ”Google reCAPTCHA” (i det følgende kaldet “reCAPTCHA”) på vores webside. Udbyderen er Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Med reCAPTCHA skal det kontrolleres, om dataindtastningen på vores websider (f.eks. i et kontaktformular) foretages af et menneske eller af et automatiseret program. I den forbindelse analyserer reCAPTCHA den webside-besøgendes adfærd ved hjælp af forskellige kendetegn. Analysen begynder automatisk, så snart den webside-besøgende tilgår websiden. Til analysen analyserer reCAPTCHA forskellige oplysninger (f.eks. IP-adresser, varighed af den besøgendes besøgstid på websiden eller musebevægelser, som brugeren har foretaget). De ved analysen registrerede data videresendes til Google.

reCAPTCHA-analyserne kører fuldstændigt i baggrunden. Webside-besøgende gøres ikke opmærksom på, at der foretages en analyse.

Databehandlingen sker på grundlag af art. 6, stk. 1, lit. f i persondataloven. Websidens ejer har en berettiget interesse i at beskytte sine webtilbud mod uretmæssig automatiseret udspionering og SPAM.

Yderligere informationer om Google reCAPTCHA samt Google’s databeskyttelseserklæring fremgår af følgende links: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ og https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

 

Brug af Google Tag Manager

Vi bruger Google Tag Manager. Med denne tjeneste kan webside-tags administreres på tværs af en overflade. Google Tag Manager implementerer udelukkende tags. Der afsættes hverken cookies eller registreres personlige data. Google Tag Manager udløser andre tags, der evt. registrerer data. Google Tag Manager har ikke adgang til disse data.

Yderligere informationer om Google Tag Manager findes på følgende link: http://www.google.de/tagmanager/use-policy.html

 

Bing Ads

Vi bruger Bing Ads, et program fra Microsoft Corporation („Microsoft“), under brug af Universel Resultatopfølgning (URO) til realisering af remarketing og opfølgning på handler. I dette øjemed afsættes der en cookie på din computer, hvis du er kommet frem til vores webside via Bing eller Yahoo. I denne tekstfil gemmer Bing Ads informationer om brugen af vores webside, altså de af vores sider, som du har hentet, i 180 dage og sletter dem så. Til disse informationer hører blandt andet URL for den side, der besøges, URL for henvisersiden samt din IP-adresse. Ved brug af remarketingfunktionen kan vi ved senere søgning fra din side via en ovennævnte søgemaskiner give dig tilbud, der er skræddersyede til dig.

Hvis du ikke skulle være indforstået med indsamlingen af informationerne, kan du deaktivere funktionen til afsætning af cookier via indstillingerne på den internetbrowser, du bruger. Dette kan evt. give begrænsninger i websidens funktionalitet. Desuden kan Microsoft evt. ved såkaldt cross-device-tracking følge din brugeradfærd på tværs af flere af dine elektroniske platforme, hvilket gør det muligt at indblænde personaliserede reklameindslag på Microsoft-websider og -apps. Du kan deaktivere denne adfærd på https://choice.microsoft.com/de-de/opt-out.

Nærmere oplysninger om analysetjenesterne fra Bing finder du på Bing Ads websiden ( https://help.bingads.microsoft.com/#apex/3/de/53056/2). Du kan hente Microsoft’s databeskyttelsesbetingelser vedrørende håndteringen af de indsamlede data på følgende link: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement/.

 

Facebook Pixel

Til konversionsmåling bruger vores webside besøgstool-pixlen fra Facebook, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).

På den måde kan de besøgendes adfærd spores, efter at disse med klik på en Facebook-reklameannonce er blevet videresendt til udbyderens webside. Derved kan Facebook-reklameannoncernes effekt analyseres til statistiske formål og markedsanalyseformål og fremtidige reklametiltag optimeres.

De indhentede data er anonyme for os som udbyder af denne webside, vi kan ikke drage nogen konklusioner om brugernes identitet. Dataene gemmes og behandles dog af Facebook, således at en forbindelse til den pågældende brugerprofil er mulig og således at Facebook må anvende dataene til egne reklameformål, i overensstemmelse med Facebook's databehandlingsdirektiv. Derved kan Facebook give mulighed for at tilkoble reklameannoncer på Facebook-sider samt uden for Facebook. En sådan brug af data kan vi som ejer af siden ikke påvirke.

I Facebook’s oplysninger om databeskyttelse finder du yderligere oplysninger om beskyttelsen af dit privatliv: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan desuden deaktivere remarketing-funktionen ”Custom Audiences” i sektionen Indstillinger til reklameannoncer på https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. Du skal være tilmeldt Facebook for at gøre dette.

Hvis ikke du har en Facebook-konto, kan du deaktivere brugsbaseret reklame fra Facebook på European Interactive Digital Advertising Alliance websiden: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

Data vedrørende nyhedsbrev

Hvis du ønsker at modtage det nyhedsbrev, som vi tilbyder på vores webside, skal vi bruge din e-mail-adresse samt informationer, som tillader os at kontrollere, at du er ejeren af din oplyste e-mail-adresse og er indforstået med modtagelsen af nyhedsbrevet. Yderligere data indsamles ikke hhv. kun på frivilligt grundlag. Vi bruger udelukkende dataene til at sende de rekvirerede informationer og videregiver dem ikke til tredjemand.

Behandlingen af de data, som du har indtastet i tilmeldingsformularen til nyhedsbrevet, sker udelukkende på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a i persondataloven). Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at gemme data, e-mail-adressen og anvende dem til at udsende nyhedsbrevet, f.eks. ved at bruge ”afmeld”-linket i nyhedsbrevet. Retmæssigheden af den databehandling, som allerede er foretaget, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

De data, som du har stillet os til rådighed for at modtage nyhedsbrevet, gemmes af os, indil du framelder nyhedsbrevet og slettes, når nyhedsbrevet af afmeldt. Data, som er blevet gemt hos os til andre formål (f.eks. e-mail-adresser til medlemsområdet), berøres ikke heraf.

 

Inxmail

Denne webside bruger Inxmail til forsendelse af nyhedsbreve. Udbyder er Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg, Tyskland.

Inxmail er en tjeneste, hvormed bl.a. forsendelsen af nyhedsbreve kan organiseres og analyseres. De data, som du indtaster med henblik på modtagelse af nyhedsbreve, gemmes på Inxmail's servere i Tyskland.

Hvis ikke du ønsker en analyse via Inxmail, skal du afbestille det pågældende nyhedsbrev. Hertil stiller vi et tilsvarende link til rådighed i hver nyhedsbrev-meddelelse.

 

Dataanalyse ved Inxmail

Til analyseformål indeholder e-mails, som sendes med Inxmail, et såkaldt ”tracking-pixel”, som ved åbning af e-mailen forbinder sig med Inxmail's servere. På den måde kan det konstateres, om en nyhedsbrev-meddelelse er blevet åbnet.

Desuden kan vi ved hjælp af Inxmail finde ud af, om og hvilke links i nyhedsbrev-meddelelsen, der klikkes på. Alle links i e-mailen er såkaldte tracking-links, med hvilke dine klik kan tælles.

Nærmere oplysninger om Inxmail’s analyse-funktioner fremgår af følgende link: https://www.inxmail.de/loesungen/e-mail-marketing/reports

 

Retsgrundlag

Behandlingen af dataene sker på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a i persondataloven). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Retmæssigheden af den databehandling, som allerede er foretaget, berøres ikke af tilbagekaldelsen.

 

Opbevaringstid

De data, som du har stillet os til rådighed for at modtage nyhedsbrevet, gemmes af os, indil du framelder nyhedsbrevet, og slettes efter afmelding fra nyhedsbrevet både fra vores servere og fra Inxmail’s servere. Data, som vi har gemt til andre formål (f.eks. e-mail-adresser til medlemsområdet), berøres ikke heraf.

 

Indgåelse af aftale om ordredatabehandling

Vi har indgået en aftale med Inxmail, hvori vi forpligter Inxmail til at beskytte vores kunders data og ikke at videregive dem til tredjemand.

YouTube

Integrering af YouTube-videoklip

Vi har integreret YouTube-videoklip i vores online-tilbud, som er gemt på www.youtube.com og kan afspilles direkte på vores webside. De er alle sammen integreret i den ”avancerede databeskyttelsesmodus”, hvilket betyder, at der ikke overføres nogen data om dig som bruger til YouTube, hvis ikke du afspiller videoklippene. Først når du afspiller videoklippene, overføres der data. Vi har ingen indflydelse på denne dataoverførsel. Dette sker uafhængigt af, om YouTube stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget på med, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Hvis du er logget på hos Google, tildeles dine data direkte din konto.

Hvis ikke du ønsker tildelingen med din profil hos YouTube, skal du logge ud af YouTube, inden du afspiller videoklippet. YouTube gemmer dine data som brugsprofiler og anvender dem til formål i forbindelse med reklamer, markedsanalyser og/eller behovsafstemt udformning af sin webside. Du har en indsigelsesret mod dannelsen af sådanne brugerprofiler og skal henvende dig til YouTube for at gøre brug af denne ret.

Brugen af YouTube sker med henblik på en tiltalende visning af vores online-tilbud. Dette udgør en berettiget interesse i medfør af art. 6, stk. 1, lit. f i persondataforordningen.

Yderligere informationer om formålet og omfanget med dataindsamlingen og YouTube's behandling af data fremgår af databeskyttelseserklæringen. Her finder du også yderligere informationer om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for sikring af dit privatliv: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google behandler dine personlige data også i USA og er underlagt EU-US Privacy Shied, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

YouTube drives af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

Google Maps

På denne webside bruger vi tilbuddet fra Google Maps. Således kan vi vise dig et interaktivt kort i websiden og muliggøre en komfortabel brug af kort-funktionen.

Ved besøget på websiden indhenter Google information om, at du har hentet den pågældende underside af vores webside. Dette sker uafhængigt af, om Google stiller en brugerkonto til rådighed, som du er logget på med, eller om der ikke findes nogen brugerkonto. Hvis du er logget på hos Google, tildeles dine data direkte din konto. Hvis ikke du ønsker tildelingen med din profil hos Google, skal du logge ud, inden du henter et kort. Google gemmer dine data som brugsprofiler og anvender dem til formål i forbindelse med reklamer, markedsanalyser og/eller behovsafstemt udformning af sin webside. En sådan analyse sker især (selv for brugere, som ikke er logget på) for at yde behovsafstemte reklamer og for at informere andre brugere af det sociale netværk om dine aktiviteter på vores webside. Du har en indsigelsesret mod dannelsen af sådanne brugerprofiler og skal henvende dig til Google for at gøre brug af denne ret.

Brugen af Google Maps sker med henblik på en tiltalende visning af vores online-tilbud og en nem søgbarhed af de på vores webside angivne steder. Dette udgør en berettiget interesse i medfør af art. 6, stk. 1, lit. f i persondataforordningen.

Yderligere informationer om formålet og omfanget med dataindsamlingen og Google Maps’ behandling af data fremgår af databeskyttelseserklæringen. Her finder du også yderligere informationer om dine rettigheder og indstillingsmuligheder for sikring af dit privatliv: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Google behandler dine personlige data også i USA og er underlagt EU-US Privacy Shied, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Maps drives af Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

 

Social Share Buttons

På vores webside anvendes såkaldte social share buttons til de sociale netværker Facebook, Google+, Pinterest og mikroblogging-tjenesten Twitter. For at leve op til beskyttelsen af dine data, når du besøger vores webside, er knapperne implementeret via ”shariff-løsningen”. Denne form for implementering sikrer, at der ved hentning af en af vores websider, som indeholder sådanne knapper, ikke oprettes nogen forbindelse til serverne tilhørende Facebook, Google, Pinterest og Twitter (”sociale netværker”). Først når du aktivt klikker på en af knapperne og dermed giver dit samtykke til dataoverførslen, opretter din browser en direkte forbindelse til det sociale netværks servere. Med dit klik modtager det sociale netværk af os blot den information, at din browser har hentet den pågældende side på vores webside, også selvom du ikke har nogen profil hos det pågældende sociale netværk eller p.t. ikke er logget på. Herefter overføres denne information (inklusive din IP-adresse) fra din browser direkte til en server hos det pågældende sociale netværk og gemmes der uden vores indflydelse. Hvis du er logget på det pågældende sociale netværk, kan dit besøg på vores webside tildeles din profil direkte. Når du interagerer med et socialt netværk, f.eks. når du klikker på ”Synes godt om”- eller ”Tweet”-knappen, overføres den tilsvarende information ligeledes direkte til en server hos det sociale netværk. Informationerne offentliggøres desuden i den pågældende tjeneste og viderebehandles muligvis der. Formål og omfang af dataindhentning og den videre behandling og brug af data via det sociale netværk samt dine desangående rettigheder og indstillingsmuligheder for sikring af dit privatliv kan findes under datasikringsinformationer på det pågældende sociale netværk:

Facebook’s databeskyttelsesoplysninger: http://www.facebook.com/policy.php

Google’s databeskyttelsesoplysninger: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html

Twitter’s databeskyttelsesoplysninger: https://twitter.com/privacy

Pinterest’s databeskyttelsesoplysninger: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy

Hvis ikke du ønsker, at et socialt netværk henfører de data, som er indsamlet via vores internetside, direkte til din profil i den pågældende tjeneste, skal du logge dig ud af den pågældende tjeneste, inden du klikker på en af disse knapper.

Facebook drives af Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

 

Bazaarvoice

Denne webside anvender Bazaarvoice til forsendelsen af produktreklame-mails og til behandling af produktvurderinger. Udbyderen er Bazaarvoice Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, USA.

Ved hjælp af Bazaarvoice sender vi dig produktvurderings-mails til afgivelse af produktvurderinger vedrørende produkter, som du har købt. Til dette formål sker videregivelsen af dine personlige data til Bazaarvoice. Her bruges dine data udelukkende til personalisering og forsendelse af disse e-mails. Der foretages ingen vedvarende lagring eller videregivelse af dataene. Hvis ikke du ønsker produktvurderinger, skal du framelde produktvurderings-mailen. Hertil stilles der i hver produktvurderings-mail et tilsvarende link til rådighed.

Oplysninger om Bazaarvoice’s databeskyttelsesdirektiv finder du på https://www.bazaarvoice.com/de/legal/datenschutzrichtlinie/. Bazaarvoice behandler dine personlige data også i USA og er underlagt EU-US Privacy Shied, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

 

Dataanalyse ved Bazaarvoice

Til analyseformål indeholder e-mails, som sendes med Bazaarvoice, et såkaldt ”tracking-pixel”, som ved åbning af e-mailen forbinder sig med Bazaarvoice's servere. På den måde kan det konstateres, om en produktvurderings-mail er blevet åbnet.
 

Retsgrundlag

Behandlingen af dataene sker på grundlag af dit samtykke (art. 6, stk. 1, lit. a i persondataloven). Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke. Retmæssigheden af den databehandling, som allerede er foretaget, berøres ikke af tilbagekaldelsen.
 

Opbevaringstid

De data, som du har stillet os til rådighed med henblik på en produktvurdering, gemmes af os, indil du tilbagekalder produktvurderingen eller anmoder om en sletning, og slettes fra Bazaarvoice’s servere i tilfælde af en sletning. Bazaarvoice bruger udelukkende dataene til behandling af produktvurderingen.
 

Indgåelse af aftale om ordredatabehandling

Vi har indgået en aftale med Bazaarvoice, hvori vi forpligter Bazaarvoice til at beskytte vores kunders data og ikke at videregive dem til tredjemand. En videregivelse af dine data til andre virksomheder til reklameformål er udtrykkeligt udelukket.

 

PayPal

På vores webside tilbyder vi bl.a. Betaling via PayPal. Udbyder af denne betalingstjeneste er PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (i det følgende kaldet ”PayPal”).

Hvis du vælger betaling via PayPal, overføres dine indtastede betalingsdata til PayPal.

Overførslen af dine data til PayPal sker på grundlag af art. 6, stk. 1 lit. a i persondataforordningen (samtykke) og art. 6, stk. 1 lit. b GDPR (behandling til opfyldelse af en kontrakt). Du har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde dit samtykke til databehandlingen. En tilbagekaldelse påvirker ikke gyldigheden af databehandlingsprocesser, som ligger i fortiden.

Würth Industri Danmark A/S databeskyttelseserklæring gælder ikke for anvendelser, produkter, tjenesteydelser, websider eller social-media-funktioner fra andre udbydere, som kan tilgås via links, hvilke vi tilbyder af informative årsager. Ved brug af disse links forlader du Würth Industri Danmark A/S internetside, således at det er muligt, at der her indsamles og videregives informationer om dig. Würth Industri Danmark A/S har ingen som helst indflydelse på websider fra andre udbydere og giver ingen som helst anbefalinger til eller tilsagn om hhv. disse websider og deres praksis inden for databeskyttelse. Vi anbefaler dig derfor at læse og se nøje på databeskyttelsesbestemmelserne for alle de websider, som du evt. interagerer med, inden du tillader disses indsamling, behandling og brug af dine personlige data.

 

Informationstabel håndtering af data/Hvad sker der med dine data?

 
Data vedr. opfyldelse af din kundeordre

Data vedr. købsafvikling (transaktion)

Data vedr. administration

Data vedr. sikkerhed

Data vedr. drift

Data vedr. reklame

Hvilke data indsamler vi?

Data stillet til rådighed af kunden

Kontaktdata, Betalingsdata, Kontodata, Øvrige entydigt identificerbare informationer, Sikkerhedsinformationer

Kontaktdata, Betalingsdata, Kontodata, Sikkerhedsinformationer, Social-media-data, Øvrige entydigt identificerbare informationer

Kontaktdata, Betalingsdata, Lokationsdata, Øvrige entydigt identificerbare informationer

Kontaktdata, Betalingsdata, Kontodata, Øvrige entydigt identificerbare informationer, Sikkerhedsinformationer

Kontaktdata, Betalingsdata, Kontodata, Lokationsdata, Sikkerhedsinformationer, Social-media-data, Øvrige entydigt identificerbare informationer

Kontaktdata, Betalingsdata, Lokationsdata, Demografiske data, Præferencer, Social-media-data, Øvrige entydigt identificerbare informationer

Automatisk indhentede data

Website-browsing data, Demografiske data, Præferencer, Social-media-data, Enhedsdata, Anonyme eller aggregerede data
 
Enhedsdata
 
Enhedsdata

Enhedsdata, Anvendelsesdata, Website-browsing data, Anonyme eller aggregerede data

Informationer fra tredje kilder

Offentligt eller kommercielt tilgængelige data, Anonyme eller aggregerede data, Social-media-data.

Offentligt eller kommercielt tilgængelige data
  
Forretningsrelaterede data, Offentligt eller kommercielt tilgængelige data, Anonyme eller aggregerede data

Offentligt eller kommercielt tilgængelige data, anonyme eller aggregerede data, social-media-data.

Hvilke data deler vi?

Deling med Würth-virksomheder

Alle data, som er nødvendige til den fortsatte drift.

Deling med serviceudbydere

Kontaktdata, Kontodata, Øvrige entydigt identificerbare informationer

Kontaktdata, Betalingsdata, Øvrige entydigt identificerbare informationer

Kontaktdata, Kontodata, Øvrige entydigt identificerbare informationer

Kontaktdata, Betalingsdata, Kontodata, Sikkerhedsinformationer, Øvrige entydigt identificerbare informationer

Kontaktdata, Betalingsdata, Kontodata, Sikkerhedsinformationer, Anonyme eller aggregerede data, Forretningsrelaterede data, Offentligt eller kommercielt tilgængelige data, Øvrige entydigt identificerbare informationer

Kontaktdata, Lokationsdata, Demografiske data, Præferencer, Social-media-data, Øvrige entydigt identificerbare informationer, Enhedsdata, Website-browsing-data, Offentligt eller kommercielt tilgængelige data, Forretningsrelaterede data

Deling med øvrige tredjemænd

Kontaktdata, Demografiske data, Enhedsdata, Anonyme eller aggregerede data, Offentligt eller kommercielt tilgængelige data
  
Øvrige entydigt identificerbare informationer, Enhedsdata, Anonyme eller aggregerede data
 
Lokationsdata, Demografiske data, Øvrige entydigt identificerbare informationer, Website-browsing-data, Anonyme eller aggregerede data

Slettefrist

De indhentede kundedata slettes efter afslutning af ordren eller forretningsforbindelsens ophør.

Lovpligtige opbevaringsfrister berøres ikke heraf.

Slettefrister i forhold til cookies fremgår af den separate liste, som findes under knappen Databeskyttelse ”Cookies”
SignaturforklaringKontaktdata: Private og/eller forretningsmæssige kontaktdata, herunder fornavn, efternavn, postadresse, telefonnummer, faxnummer, e-mail-adresse og lignende kontaktinformationer
Betalingsdata: Data, som er nødvendige til at behandle betalinger og forhindre bedrageri, som f.eks. kredit-/debetkortnumre, sikkerhedskodenumre og lignende afregningsinformationer
Kundekontodata: Information i forbindelse med den af dig oprettede kundekonto
Lokationsdata: Geolokationsdata, såfremt de tjenester, som refererer til din lokalitet, er aktive eller du ved produktregistreringen har givet informationer om din lokalitet.
Sikkerheds- og tilmeldingsdata: Bruger-ID’er, passwords, password-spørgsmål og lignende sikkerhedsinformationer, som er nødvendige til autentifikationen af din kundekonto
Demografiske data: Demografiske data, som vi har indsamlet eller modtaget af tredjemand, såsom land, køn, alder, foretrukne sprog.
Præferencer: Informationer om dine præferencer og interesser i forbindelse med vores produkter eller services (enten meddelt af dig selv eller udledt af informationer, som foreligger om dig) og foretrukne modtagelsesmåde for meddelelser fra os.
Enhedsdata: Informationer om dine computere, f.eks. operativsystem, lagringskapacitet, region, sprog, tidszone, modelnummer, ibrugtagningsdato, enhedens alder og produktionsdato, browserversion, computerproducent, forbindelsesport, garantistatus, enhedens entydige ID, reklame-ID og diverse andre tekniske informationer afhængigt af produktet.
Social-media-data: Vi stiller muligvis funktioner til rådighed for sociale medier, via hvilke du deler informationer i dine sociale netværker og kan interagere med os via diverse social-media-websider. Din brug af disse funktioner kan afhængigt af funktionen føre til, at informationerne om dig bliver samlet eller delt. Vi anbefaler at undersøge reglerne og indstillingerne vedrørende databeskyttelse på de social-media-websider, som du bruger, for at du ved nøjagtigt, hvilke informationer om dig disse websider indsamler, anvender og deler.
Øvrige entydigt identificerbare informationer: Øvrige entydige informationer fra dig såsom informationer, som du har efterladt ved interaktioner med vores kundekanaler, som du har ført personligt, telefonisk, online eller via mail, svar ved meningsmålinger eller konkurrencer eller øvrige informationer, som du har meddelt os, for at muliggøre tilrådighedsstillelse af serviceydelser og besvarelsen af forespørgsler. (Du er ikke forpligtet til at meddele personlige data, som vi anmoder om. Hvis ikke du sender os disse data, er vi dog evt. ikke i stand til at besvare bestemte serviceydelser eller eventuelle forespørgsler fra dig på tilfredsstillende vis.
Forretningsrelaterede data: Dette er data som navn, titel, virksomhedsadresse, e-mail-adresse, telefon- og faxnummer.
Webside-aktivitetsdata: Informationer om dine besøg og aktiviteter på vores websider, herunder de viste indhold (og reklamevisninger), som du har interageret med, adressen på den webside, via hvilken du har tilgået os, og øvrige kliksekvenser (f.eks. besøgte sider, klikkede links eller artikler tilføjet til indkøbskurven). Informationerne samles til dels ved hjælp af værktøjer til automatisk dataindsamling som f.eks. cookies, web-beacons og integrerede weblinks. Du finder yderligere informationer herom på knappen Cookies.
Anonyme eller aggregerede data: Anonyme svar på meningsmålinger eller anonyme, aggregerede informationer om brugen af vores serviceydelser. Under behandlingen gennemløber dine data muligvis en hhv. de-identificerings- og pseudonymiseringsproces, som gør en identificering af din person på grundlag af dataene så godt som umulig efter teknologiens nuværende stade.
Informationer fra andre udbyderes datakilder. Vi gør evt. også brug af data fra andre udbydere, som forekommer os at være troværdige og som er offentligt tilgængelige eller kan erhverves kommercielt. Sådanne informationer kan også indeholde personlige data såsom navn, adresse, e-mail-adresse, præferencer, interesser og demografiske data. Der kan eksempelvis blive indsamlet personlige data, når du tilgår dine applikationer via de sociale medier (f.eks. hvis du tilmelder dig dine applikationer via dine Facebook- eller øvrige social-media-tilmeldingsinformationer). Hvilke principielle detaljer vi modtager, afhænger som regel fra databeskyttelsesindstillingerne på din social-media-konto. Derudover modtager vi ingen personlige data, f.eks. aggregerede eller de-identificerbare demografiske data hhv. profildata, fra andre udbydere, som stiller virksomhedsdata, analyser og software-as-a-service til rådighed.
Videregivelse til andre Würth-virksomheder: Vi kan videregive dine personlige data til andre Würth-virksomheder til de formål, som beskrives i nærværende databeskyttelseserklæring.
Videregivelse til tjenesteudbydere: Somme tider bemyndiger vi tjenesteudbydere til at gennemføre eller understøtte bestemte aspekter af vores forretningsmæssige operationer for os. Disse tjenesteudbydere kan evt. have deres hjemsted i andre lande eller globalt og yder tjenester for os såsom kreditkortafregning og svigbekæmpelse, kundesupport, ordreafvikling, produktudlevering, personalisering af indhold, reklame- og marketingaktiviteter (f.eks. digital og personaliseret reklame), IT-tjenester, e-mail-tjenester, data-hosting, inkasso og management, trænere, monteringspartnere eller vedligeholdelse af websider. Vores tjenesteudbydere er kontraktligt forpligtede til at opbevare alle personlige data, som de modtager fra os, sikkert. De må udelukkende bruge personlige data til gennemførelse af de tjenesteydelser, som er blevet bemyndiget hertil af Würth. Derudover vil vi træffe alle fornødne foranstaltninger til at sikre en passende beskyttelse af alle overførsler af dine personlige data i overensstemmelse med de gældende love.
Videregivelse til tredjemand: Dine personlige data kan også videregives til følgende institutioner: Kreditoplysninger og kontorer for bekæmpelse af svig; inkassofirmaer (i tilfælde af udeståender til os); eller andre tredjemænd såsom vores distributionspartnere ved tilsvarende oplysning og samtykke. Hvis du accepterer at overlade dine personlige data til andre virksomheder, hører håndteringen og brugen af disse oplysninger ind under den pågældende virksomheds regler om databeskyttelse, som kan afvige fra Würth’s retningslinjer og fremgangsmåder.
Inden for lovens rammer Dine personlige data videregives her med henblik på registrering af misbrug og fejludbedring, videregivelse/informationsudveksling over for statslige organer og videregivelse/informationsudveksling over for indehavere af ophavsret og beslægtede rettigheder.